املای درس فارسی دوم دبستان یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ 22:2

فرزندم ، متن زیر را با دقّت بخوان و حروف جا افتاده را در جای خالی بنویس. سپس پاسخ پرسش ها را بنویس.

بسیاری از مردم جهان اوّلین روز سال جدید خود را جشن می گیرند ولی جشن نوروز،  شکوه دیگری دارد.

نوروز آ....از فصل سرسبزی و خرّمی باغ ها و کشتزارهاست. روز سیزدهم فروردین، روز طبیعت نام دارد.

علی همراه دیگر ا....ضای خانواده اش برای گردش به باغ زیبایی رفتند. نسیمی آرام می وزید. بوی گل ها و سبزه های تازه همه جا پیچید.... بود. پرند...ان پرواز می کردند. درختان پر از شکوفه بود . پروانه های زیادی در میان سبزه ها بودند.آن ها زیبا ترین حشره ....ایی هستند که خدای مهربان آفریده است.غذای پروانه ها  شهد گل ها و شیره .... گیاهان است . از خدای بزرگ برای نعمت های زیادی که به ما داده است، تشکّر و قدردانی می کنیم.

الف) کلمه هایی که تشدید دارند را پیدا کن و بنویس.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ب) کلمه هایی که در آن ها« ه» صدای « اِ» می دهد را پیدا کن و بنویس. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ج) کلمه هایی را که با «ها» و «ان» جمع بسته شده اند را پیدا کن و بنویس. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

د)بین چه کلمه هایی علامت « ِ »به کار رفته است؟ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بازخورد معلم:

 

نوشته شده توسط اکرم رضائی مزرعه شاهی   | لینک ثابت |